Zápis z ustavující schůze Rady ATU ČR

ND Praha, 16. 6. 2019

Přítomni: Zdeněk Prokeš, Pavel Knolle (LM), Antonín Schneider (TCP), Linda Svidró, Jaroslav Slavický (TKhmP), Martin Rypan (ND),  Martin Kolda, Lucie Hayashi. 

Nově zvolená rada zasedla ihned po skončení mimořádné valné hromady, aby si zvolila své správní orgány do jednotlivých funkcí. 

Do jednotlivých funkcí byli navrženi, kandidaturu přijali a byli jednohlasně odhlasováni: 

Předsedkyně správní rady: Linda Svidró 

Místopředseda správní rady: Pavel Knolle 

Zapisovatelka: Lucie Hayashi

Revizor: Martin Kolda

Pro rok 2019 vytyčeny tyto cíle: 

– medializovat změnu – názvu, loga, rady, stanov – ve prospěch oboru

– zvětšit objem členů

– získat finanční prostředky na činnost

– rozdělit kompetence i povinnosti členů rady rovnoměrněji a efektněji

– hladce uspořádat inscenační soutěž a začít organizovat další aktivity na rok 2020: konference, semináře, baletní soutěž aj. 

1. Právní subjektivita a změny identity + logo a web

2. Kolektivní členství

3. Inscenační přehlídka

4. Žádost o dotace na činnost v roce 2020

5. Další schůze rady: konec srpna

Zapsala: Lucie Hayashi

Kontrolu provedla: Linda Svidró

V Praze 25. 6. 2019

Příloha: Prezenční listina z ustavující schůze Rady 16. 6. 2019 – 1 list