Status umělce

EEA_grants

 

Nastavení minimálních standardů Statusu profesionálního umělce v oblasti tanečního umění

Klíčová aktivita se zaměří na analýzu a definici Statusu profesionálního umělce v oblasti profesionálního tanečního umění. Pro rozvoj tanečního umění je zásadní legislativní ukotvení. Je nutné specifikovat náročnost umělecké práce v oboru, aby bylo možné přesně popsat práva a povinnosti pro získání statusu a stanovení minimálních standardů.
V tuto chvíli česká legislativa nezaručuje žádné výjimky či podporu pro výkonné umělce v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění či sociálního zabezpečení, přitom právě lidský kapitál je zcela zásadním prvkem živého umění. Je třeba poskytnout vhodné podmínky pro uměleckou tvorbu a minimální existenční jistoty. Neexistuje nejen oficiální označení profesionálního umělce, ale nejsou ani jasné počty aktivních profesionálních umělců v oblasti scénického umění, natož v oblasti tanečního umění. To se ukázalo jako zásadní při potřebě státní podpory tanečních umělců v době covidových opatření. Nebylo zřejmé, kdo má na přímou podporu (Covid Kultura, Záchranné balíčky, Kompenzační bonus) Ministerstva kultury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu nárok.
V analýze je zapotřebí popsat specifika výkonu profesionálního tanečního umělce, definovat kritéria, které profesionál oboru musí splňovat (vyšší odborné vzdělání, praxe v oboru, kontinuální umělecká činnost, zdroje příjmu apod.), popsat jaké jsou dopady systému sociálního zabezpečení výkonných umělců a zohlednit časová a sociální specifika této profese.
V neposlední řadě analyzovat absenci potřebných rekvalifikačních programů umožňujících tanečním umělcům rekvalifikovat se po ukončení aktivní taneční kariéry pro (mimo jiné) řídící a manažerské profese v oblasti scénického umění: funkce uměleckých šéfů, dramaturgů, manažerů, ředitelů divadel, ředitelů ZUŠ, ale i aplikovat získané zkušenosti coby představitelů kultury a školství ve veřejné správě.
Specifika taneční profese je velmi odlišná od potřeb umělců jiných oborů, je třeba přesně specifikovat odlišnosti, problémy a nalézt vhodná řešení. Strategická jednání s představiteli veřejné správy a legislativní změny k přípravě Statusu umělce mohou mít přímý vliv na postavení umělců a celospolečenský význam umělecké profese. Je třeba především definovat dlouhodobý plán státní podpory v oblasti sociální a daňové politiky a pomoci zajistit implementaci těchto návrhů v návaznosti na mnoholeté studie a analýzy Institutu umění – Divadelního ústavu pro Ministerstvo kultury ČR.
Toto téma je i v návrhu Státní kulturní politiky ČR pro léta 2021 – 2025. Členové Strategického týmu se v rámci tohoto výstupu celkem 4x setkají se zástupci Institutu umění – Divadelního ústavu, Vizí tance a odbornou veřejností z oblasti tanečního umění za účelem seznámení se s dosavadními materiály připravenými k legislativním změnám Statusu umělce v rámci scénického umění. Členové týmu následně materiály projednají v rámci připomínkového řízení a zpracují odborný návrh, který bude reflektovat konkrétní potřeby a zdůvodnění vzniku Statusu profesionálního umělce v rámci tanečního oboru.