O ASOCIACI

Základní informace

Asociace tanečních umělců České republiky, z. s.  vznikla přejmenováním Tanečního sdružení ČR, (které fungovalo od 23. 4. 1990) na valní hromadě 16. 6. 2019  v Praze. Ta mimo jiné odhlasovala také novou radu asociace a nové stanovy, jejichž největší novinkou byla možnost kolektivního členství tanečních souborů a organizací. 

ATUČR je profesní organizací sdružující taneční instituce,   individuální umělce (interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy..), kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění.  Hlavním posláním: ATUČR je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice, přispívat k zvyšování prestiže tanečního žánru, zlepšení ekonomických a sociálních podmínek společenského postavení pracovníků v oblasti tanečního umění. 

Cílem asociace je
– vytvářet 
platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů
– 
podílet se na vzniku a realizaci akcí (soutěže, přehlídky, festivaly, semináře)
– 
úzce spolupracovat s dalšími oborovými organizacemi v České republice
– 
podporovat rozvoj teorie, kritiky a publicistiky, usilovat o zastoupení v konkursních komisích (obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství)
– v grantových komisích a poradních orgánech státní správy
– 
prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům (stanoviska, návrhy, legislativní normy, koncepce). 

HISTORIE TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

(předchůdce Asociace tanečních umělců ČR)

Již v lednu roku 1990 se začala scházet parta nadšenců se zájmem založit profesní organizaci, která by sloužila potřebám tanečníků. V dubnu se pak uskutečnilo ustavující shromáždění a proběhla registrace. Tak vzniklo Taneční sdružení jako první profesní organizace v oblasti scénických umění po roce 1989, sdružující taneční interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy, kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění v divadlech, souborech, skupinách, uměleckých školách i ve svobodném povolání anebo ty, kteří takto působili. Hlavním posláním TSČR bylo pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice. Sdružení se staralo všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění, posilovalo autoritu tanečního umění, vytvářelo platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílelo se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kursy apod.). Uspořádalo mj. 16 ročníků Soutěžní přehlídky tanečních umělců ČR, včetně 6 Mezinárodních baletních soutěží, 8 ročníků choreografických soutěží a 9 přehlídek Současné taneční tvorby.

Od počátku TSČR úzce spolupracovalo s dalšími uměleckými sdruženími v České republice, pěstovalo přímé styky se zahraničními organizacemi obdobného typu (do rozdělení Československa především s Únií tanečného umenia na Slovensku), zasazovalo se o radikální nápravu současného stavu tanečního školství, podporovalo rozvoj teorie a kritiky, chránilo společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím apod. V roce 2015 také spoluzaložilo (s Vizí tance) Nadační fond pro taneční kariéru.

V čele Tanečního sdružení stáli předsedové Rady: Zdeněk Prokeš (1990-2004, 2008-2012 a 2016-2019), Jaroslav Slavický (2004-2008) a Jiří Pokorný (2012-2016). Na mimořádné Valné hromadě TSČR v červnu 2019 došlo k zásadní změně stanov (vytýčilo nové cíle a mj. vedle individuálního členství vzniklo i kolektivní členství) a změně názvu na Asociace tanečních umělců České republiky. Od té doby tato nástupnická organizace pracuje pod předsednictvím Lindy Svidró.