TZ: Taneční sdružení ČR změnilo stanovy, radu i název – přivítejte Asociaci tanečních umělců ČR

27. 6. 2019

Dne 16. června 2019 svolal předseda Rady Tanečního sdružení ČR Zdeněk Prokeš mimořádnou valnou hromadu kvůli projednání návrhu nových stanov spolku. Klíčovými body bylo např. zavedení kolektivního členství pro taneční soubory zřizovaných i nezřizovaných subjektů, školy aj. nebo nový orgán spolku tzv. Konference. Ta bude sestavená z Rady a zástupců kolektivních členů a bude svolávána minimálně jednou ročně. Změny by měly spolku přinést větší počet členů k argumentaci i financí k zajištění provozu a aktivnější činnosti. Během diskuze padl také návrh na změnu dosavadního názvu na Asociace tanečních umělců ČR, který byl také většinově přijat. Změna názvu s sebou ponese i změnu loga a webových stránek spolku, do nové sezony by tak ATU ČR měla vejít již s novou tváří. 

Valná hromada zvolila za své zástupce nové členy Rady, kterými se stali za individuální členy: Zdeněk Prokeš, Linda Svidró, Martin Kolda, Lucie Hayashi a za kolektivní členy Pavel Knolle (LM), Antonín Schneider (TCP), Jaroslav Slavický (TKhmP), Martin Rypan (ND). Za předsedkyni si Rada zvolila Lindu Svidró, místopředsedou se stal Pavel Knolle, revizorem Martin Kolda a zapisovatelkou Lucie Hayashi. 

Výňatek ze Stanov: 

Hlavním posláním ATU ČR je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice, a především přispívat k zvyšování prestiže tanečního žánru a zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského postavení pracovníků v oblasti tanečního umění. K naplňování svého poslání chce ATU ČR vyvíjet především tuto činnost:

a) starat se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění (především v baletních souborech regionálních divadel), posilovat autoritu tanečního umění,

b) ve vztahu k odborovým orgánům napomáhat zajištění právních jistot umělců včetně zajištění jistot umělců jak pracovně právních (platy, úvazky), tak i autorsko-právních (např. honoráře, smlouvy apod.) a v tom smyslu chránit zájmy a podporovat oprávněné požadavky svých členů, 

c) vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílet se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kurzy apod.), 

d) úzce spolupracovat s dalšími oborovými organizacemi v České republice,

e) shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru profesionálního tance a baletu a popularizovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi,

f) podporovat rozvoj teorie, kritiky a publicistiky, 

g) vytvořit prostor pro propagaci výsledků umělecké práce v masmédiích a vydavatelstvích i formou vlastní vydavatelské a ediční činnosti,

h) usilovat o zastoupení v konkursních komisích (obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství), v grantových komisích a poradních orgánech státní správy,

i) prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím apod.

Kontakt: 

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D.

[email protected] , [email protected]