STANOVY

Hlavním posláním ATU ČR je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice, a především přispívat k zvyšování prestiže tanečního žánru a zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského postavení pracovníků v oblasti tanečního umění. K naplňování svého poslání chce ATU ČR vyvíjet především tuto činnost:

a) starat se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění (především v baletních souborech regionálních divadel), posilovat autoritu tanečního umění,

b) ve vztahu k odborovým orgánům napomáhat zajištění právních jistot umělců včetně zajištění jistot umělců jak pracovně právních (platy, úvazky), tak i autorsko-právních (např. honoráře, smlouvy apod.) a v tom smyslu chránit zájmy a podporovat oprávněné požadavky svých členů,

c) vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílet se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kurzy apod.),

d) úzce spolupracovat s dalšími oborovými organizacemi v České republice,

e) shromažďovat, analyzovat, zpracovávat a zpřístupňovat svým členům informace, doporučení, důležité poznatky a zkušenosti z oboru profesionálního tance a baletu a popularizovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi,

f) podporovat rozvoj teorie, kritiky a publicistiky,

g) vytvořit prostor pro propagaci výsledků umělecké práce v masmédiích a vydavatelstvích i formou vlastní vydavatelské a ediční činnosti,

h) usilovat o zastoupení v konkursních komisích (obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství), v grantových komisích a poradních orgánech státní správy,

i) prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím apod.