Zápis z jednání náměstkyně ministra kultury se zástupci ITI

6. 11. 2019

Jednání se zúčastnili:

  1. za ITI: Marta Smolíková (Otevřená společnost), Eva Kejkrtová Měřičková (Asociace divadel ČR), Linda Svidró (Asociace tanečních umělců ČR), Petr Prokop (DAMU)
  2. za MK: náměstkyně ministra Kateřina Kalistová, ředitel odboru umění, literatury a knihoven Milan Němeček, referentka odd. umění Nataša Zichová

Marta Smolíková představila nevládní organizaci ITI (Mezinárodní divadelní ústav) jako nejširší platformu sdružující dílčí profesní organizace v oblasti divadla a tance včetně vzdělávacích institucí. 

V návaznosti na nález NKÚ zmínila akutní potřebu elektronizace grantového systému MK a dále problematickou praxi poskytování mimořádných dotací mimo systém. Rada ITI požádala MK o jmenný seznam podpořených projektů v letech 2016-18 podle zákona 106, jehož vypracování bylo pro náročnost podmíněno finančně. Rovněž se zmínila o polemickém vyjádření ministra kultury Zaorálka k hodnotícím kritériím grantového řízení MK (přínos pro obor). 

Náměstkyně Kateřina Kalistová konstatovala, že od letošního roku lze poskytnout dotaci výhradně prostřednictvím dotačního řízení, tím jsou eliminovány mimořádné dotace, na druhé straně v pravomoci ministra kultury je výši dotace v průběhu roku změnit (navýšit), či dotaci poskytnout v rozporu s hodnocením odborné komise (změna rozhodnutí). Zdůraznila, že v některých případech má tento postup své opodstatnění (např. propad příjmů kvůli zrušení zájezdu PKF do Číny z politických důvodů, zjevný omyl při posuzování projektů komisí – komise OMA přehlédla, že žadatel sloučil dva velmi kvalitní projekty do jedné žádosti apod.). Zároveň upozornila, že některé závěry či doporučení NKÚ nelze v praxi aplikovat (jiná forma finančního zajištění klíčových kulturních akcí než jsou dotace).

Petr Prokop se dotázal na částku 250 mil. Kč, kterou ministr kultury vyjednal s ministryní financí a o kterou mají být navýšeny prostředky na živé umění. Náměstkyně Kalistová společně s ředitelem odboru umění Němečkem vysvětlili, že   se jedná o příjem letošního rozpočtu, , jednak se z této částky budou ještě v letošním roce krýt některé výdaje jednotlivých odborů a teprve zbývající část spolu s ostatními nespotřebovanými výdaji se bude přesouvat do roku 2020. 

Pokud jde o rozdělení dotačních prostředků mezi grantové komise v oblasti umění, jednotlivé oborové komise vypracovaly odhad potřeb svého oboru a při rozpisu rozpočtu OULK se k tomu bude přihlížet. K dotazu Lindy Svidró na prostupnost mezi programem Kulturní aktivity a Programem podpory festivalů ve fázi, když se již přidělují finance jednotlivým žadatelům, ředitel Němeček konstatoval, že finanční prostředky mezi programy už nelze přesouvat.

Marta Smolíková zdůraznila, že přidělování dotačních prostředků mezi jednotlivé umělecké obory je i politickým rozhodnutím, nikoli pouze početním. Nataša Zichová upozornila, že MK nedisponuje kvalifikovanou analýzou situace v příslušných uměleckých oblastech, o niž by se mohlo opírat při rozdělování prostředků, a zmínila poslední pokus – analýzu IDU na toto téma. Účastníci jednání dále poukázali na různou nákladovost oborů i různě stanovovanou cenu práce. Marta Smolíková zdůraznila obrovskou disproporci mezi vynakládáním veřejných prostředků na zřizovanou a nezávislou scénu. Petr Prokop by uvítal zvláštní dotační program na podporu nezávislých produkčních domů – zástupci MK poukázali na již existující grantovou podporu řady těchto kulturních center, která jsou dotována nejen napřímo v rámci příslušného tematického okruhu, ale i podporou festivalů, inscenačních projektů i celoroční činnosti nezávislých souborů, které vytvářejí programovou nabídku těchto produkčních domů. Eva Měřičková konstatovala, že nezávislá scéna je podhoubím rozvoje jednotlivých uměleckých oborů, s čímž souhlasila náměstkyně Kalistová, která považuje oblast nezávislého umění za dlouhodobě podfinancovanou v rozporu s výkony, které vykazuje jak v kvalitativním, tak kvantitativním smyslu.

Linda Svidró se dotázala, jestli se pan ministr kultury může opřít o Programové prohlášení vlády, kde je řada priorit MK formulována. Ředitel Němeček vysvětlil, že v praxi ale naráží na přístup Ministerstva financí. Eva Měřičková v této souvislosti upozornila na zkreslené střednědobé výhledy. Náměstkyně Kalistová sdělila, že první návrhy rozpočtu kapitoly Kultura Ministerstvem financí MK pravidelně rozporuje tím, že posílá na Ministerstvo financí tzv. nadpožadavky.

Účastníci jednání se dále vyjádřili k hodnotícím kritériím při posuzování projektů – panuje shoda, že bude namístě kritéria znovu posoudit a případně revidovat.

V souvislosti s končící Koncepcí podpory umění na léta 2015-20 náměstkyně Kalistová konstatovala, že MK připravuje novou Kulturní politiku, která zahrne oborové koncepce. Marta Smolíková zdůraznila, že při tvorbě strategického dokumentu je největším přínosem možnost  sjednotit na společných názorech jak umělecké obory, tak i názory uvnitř těchto oborů. Nataša Zichová podotkla, že vzhledem k objemu práce na tvorbě koncepce odbor umění v minulosti spolupracoval s IDU.

Marta Smolíková se dotázala na společnou platformu pro umělecké obory, kterou v minulosti byla Rada pro umění. Náměstkyně Kalistová konstatovala, že ministři kultury si v minulém období obnovení této rady nepřáli; sama ustavení takové rady podporuje, nicméně si uvědomuje množství a diferencovanost problémů jednotlivých oborů. Odborné problémy nicméně MK konzultuje s odbornou veřejností, např. pořádáním kulatých stolů za účasti předsedů a dalších zástupců grantových komisí v oblasti umění. Marta Smolíková však považuje mezioborovou platformu za potřebnou a Rada tuto funkci plnila.

Marta Smolíková upozornila na nové programy Norských fondů, procesovaných Ministerstvem financí – vzhledem k lepší informovanosti veřejnosti ověříme u příslušného odboru ministerstva možnost umístit odkaz na tyto programy na webu MK v rámci sekce pro profesionální umění. 

K elektronizaci dotačních řízení MK se vyjádřili náměstkyně Kalistová a ředitel Němeček: Ministerstvo kultury navázalo jednání o využití Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí s tím, že by od roku 2021 měla být plně funkční „Z“ verze tohoto portálu, která zahrne i neinvestiční dotace. Projekt JEGISu tak bude s největší pravděpodobností opuštěn.

Náměstkyně Kalistová konstatovala, že pro provádění dotačních řízení podle nových předpisů jsou potřeba i nové Zásady vlády pro poskytování dotací – při jejich neexistenci dochází ke kolizím mezi starými zásadami a novými dalšími předpisy, které poskytování dotací upravují. Marta Smolíková sdělila, že tým sekretariátu Rady vlády pro neziskový sektor se rozpadl, přišli noví lidé a potřebná metodika chybí. Zároveň přislíbila, že se pokusí na radě vlády v této věci intervenovat.

Zapsala: Nataša Zichová